Vanliga frågor och svar

Här får du svar på våra vanligaste frågor.
Du hittar fler frågor och svar under respektive kategori. Hittar du inte svaret på din fråga eller om något verkar oklart så tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Legal information / GDPR

GDPR / Legal information Leaseonline+

INNEHÅLL PÅ LEASONLINE

 

www.leaseonline.se innehåller information om Leaseonlines produkter och tjänster samt information om produkter och tjänster från olika samarbetspartners. De produkter som beskrivs på denna webbplats gäller endast vid försäljning från auktoriserade bilåterförsäljare i Sverige.

Information som publiceras på webbplatsen är gjord så komplett som möjligt men Leaseonline förbehåller sig rätten att ändra modell, utrustning, specifikationer och tillgänglighet av produkter när som helst och utan förvarning.

 

Priser som visas på www.leaseonline.se är inte bindande förrän slutgiltiga köpe-eller leasingavtal undertecknats. Villkor för köp och försäljning hanteras i det enskilda köpe- eller leasingavtalet.

 

Det kan finnas bilder som innehåller kombinationer och produkter som inte är till salu hos svenska bilåterförsäljare. De visade modellerna kan visas med valfri monterad utrustning.

 

Med förbehåll för tryckfel och prisförändringar.

 

 

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING / PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

Denna policy gäller för behandling av personuppgifter som samlas in via Leaseonline Sweden´s hemsida www.leaseonline.se, elektronisk post, sms, telefon, återförsäljare, våra samarbetspartners (såsom försäkringsbolag, finansieringsbolag och leasingbolag) och från tredje part.

 

Vi värnar om din personliga integritet. Denna policy reglerar hur vi samlar in, använder och skyddar uppgifter om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vänligen kontakta oss om du har frågor eller synpunkter avseende denna personuppgiftspolicy.

 

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

 

Med ”personuppgifter” menas uppgifter som rör dig och kan identifiera dig.

 

I denna personuppgiftspolicy används synonymt och omväxlande begreppen ”personuppgifter” och ”uppgifter om dig”. Vanligtvis kan du använda dig av vår webbplats utan att tillhandahålla oss några uppgifter. På vissa sidor kommer uppgifter från dig begäras, exempelvis om du registrerar dig för att ta del av elektroniska nyhetsbrev eller om du väljer att göra en beställning. Du kan också ha lämnat uppgifter om dig till våra återförsäljare eller samarbetspartners som vidareförmedlas till oss.

 

De personuppgifter om dig som samlas in kan exempelvis vara:

 

Person- och kontaktuppgifter (exempelvis ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, demografiska uppgifter samt, när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen eller vikten av en säker identifiering, även personnummer)

 

Tekniska uppgifter om din enhet eller internet-anslutning (exempelvis IP-adress, cookies och din geografiska placering och användarnamn)

 

Information om användarbeteende (exempelvis dina sökmönster på webbplatsen, din svarstid för sidor och hur du använder våra tjänster. Våra webbplatser och vår e-postkommunikation kan innehålla en elektronisk bild (s.k. webbsignal eller pixeltagg)

 

Användargenererad information (innehåll du självmant registrerar eller publicerar, exempelvis i samband med beställning och anmälan till nyhetsbrev)

 

Information om din bil (exempelvis märke, modell och registreringsnummer)

 

Ändamål och rättslig grund

 

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts det att det föreligger en rättslig grund för detta, dvs. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse som åvilar oss, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller att du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling. Nedan följer exempel på de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund detta görs.

 

Ett av våra främsta syften med insamlandet av personuppgifter är att uppfylla förpliktelser och andra åtaganden kopplade till köp eller leasing av våra produkter och tjänster, antingen direkt av oss, eller genom våra återförsäljare. Vi kan exempelvis behöva skicka ut fakturor eller information till dig i trafiksäkerhetssyfte, t.ex. påminnelser om t.ex. service och däckbyten.

 

Rättslig grund: Fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse

 

Ett annat huvudsakligt syfte är att kunna erbjuda dig bra service genom anpassade tjänster och att leverera bättre tjänster med mer relevant innehåll. Vi använder de uppgifter vi samlar in till att ge dig information om produkter och tjänster du efterfrågar, men även för att förstå våra kunder bättre. För att uppnå detta gör vi bland annat kundundersökningar. Vidare analyserar vi uppgifter om våra kunders demografiska och geografiska förhållanden, intressen och beteende utifrån de uppgifter vi erhåller från vår webbplats eller andra tjänster s.k. profilering. Kund- och marknadsanalyser samt behandling för statistiska ändamål utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedda att identifiera enskilda kunder.

 

Rättslig grund: Berättigat intresse

 

Vi kan komma att använda uppgifter om dig för att skicka nyhetsbrev, informera dig om produktlanseringar, kampanjer, specialerbjudanden och annan information om våra aktiviteter, produkter eller tjänster, som vi erbjuder själva eller genom våra återförsäljare eller samarbetspartners och som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kan således komma att använda uppgifterna om dig för direktmarknadsföring, förutsatt att du inte har instruerat oss att inte göra det. I den mån du inte har en aktiv kundrelation med oss, våra återförsäljare eller våra samarbetspartners kommer vi emellertid endast att använda dina uppgifter för elektronisk direktmarknadsföring om du har gett ditt samtycke till det. Du har när som helst möjlighet att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs under rubriken “Kontakter och klagomål” nedan, eller direkt i våra elektroniska utskick.

 

Rättslig grund: Berättigat intresse eller samtycke (såvida annat inte uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina personuppgifter).

 

Leaseonline Sweden´s berättigade intresse av ovannämnda personuppgiftsbehandling är att kunna erbjuda dig en bättre köp- och kundupplevelse samt för att ge dig personligt anpassade erbjudanden och annan relevant information.

 

 

Hur vi samlar in uppgifterna och information om cookies

 

Vi använder cookies, elektroniska bilder och liknande spårningstekniker på vår webbplats och i vår e-postkommunikation. För mer information om hur vi använder cookies och liknande se vår cookieinformation längre fram i detta dokument. De flesta personuppgifter väljer du själv om du vill lämna, exempelvis genom att registrera dig för våra nyhetsbrev, genom att skicka e-postmeddelanden till oss, t.ex. köper en bil eller tecknar ett leasingavtal. Lämnar du personuppgifter, samlar vi in dem för användning inom företaget, i de syften som anges i denna personuppgiftspolicy. Vi kan även komma att inhämta uppgifter om dig från närstående bolag, våra återförsäljare eller samarbetspartners eller annan tredje part.

 

 

Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

 

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och dina uppgifter används endast oss, av oss närstående bolag, och av utvalda tredje parter.

 

Tredje parter som vi anlitar för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet (såsom t.ex. för kundundersökningar och utskick) har bara tillåtelse att använda dina personuppgifter för vår räkning och för de särskilda uppgifter de har att utföra efter våra instruktioner och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra. Om det krävs enligt lag har du rätt att få en lista över eventuella personuppgiftsbiträden som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av oss.

 

För att kunna erbjuda bättre tjänster och i marknadsföringssyfte, kan vi även komma att vidarebefordra dina personuppgifter till närstående bolag och till våra återförsäljare eller våra samarbetspartners. Vi kan även lämna vidare dina personuppgifter till andra tredje parter, oftast då såsom självständigt personuppgiftsansvariga, för att dessa ska kunna utföra en tjänst åt oss eller dig, exempelvis ett post- eller fraktserviceföretag som ska leverera produkter eller utskick, eller banker och försäkringsbolag.

 

Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav.

 

Vi kan även i andra särskilda fall komma att lämna ut personuppgifter, t.ex. när vi har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på webbplatsen eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra rättigheter eller egendom, eller våra kunders eller andra besökares rättigheter, när vi är i god tro och är övertygade om att lagen kräver att vi lämnar ut personuppgifterna.

 

 

Dina rättigheter

 

Du har rätt att begära ut information om personuppgifter vi har om dig. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till den adress som anges nedan under punkten 10. Vi kommer snarast möjligt och inom en månad bemöta din begäran. I de fall vi inte kan uppfylla din begäran kommer vi att meddela dig detta och ange varför. Vi skickar informationen till din folkbokföringsadress.

 

Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du på sätt föreskrivs i lag rätt att begära rättelse. Vi kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna om dig så snabbt det är rimligt möjligt.

 

Du har också på sätt som föreskrivs i lag rätt att begära att få uppgifterna om dig borttagna eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att återkalla eventuella samtycken. Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss.

 

Notera att det kan krävas att vi behåller nödvändiga personuppgifter i samband med radering, återkallelse av samtycke eller portering för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet för oss enligt lag att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov.

 

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning, inbegripet profilering. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för direkt marknadsföring.

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som följer av denna personuppgiftspolicy eller så länge det krävs enligt lag eller avtal. Dina personuppgifter gallras, raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller inte längre krävs enligt lag eller avtal. Om du exempelvis säljer din bil/upphör att vara kund hos oss kommer vi inte längre att behandla uppgifterna, förutsatt att så inte krävs enligt lag eller avtal eller att du väljer att fortsätta att använda någon av våra tjänster.

 

Vad gör vi för att skydda dina uppgifter?

 

För att hindra obehörig tillgång, användning, ändring, förstöring eller utlämnande har vi infört rimliga standarder och system för att skydda och säkra de uppgifter om dig som vi behandlar. Åtgärderna görs i syfte att förhindra otillåten eller olaglig behandling av uppgifterna om dig och oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dessa uppgifter.

 

Skulle en personuppgiftsincident upptäckas kommer denna på sätt föreskrivs enligt lag att anmälas till Datainspektionen samt till dig när så krävs enligt lag.

 

Länkar till andra webbplatser

 

Vänligen notera att det på denna webbplats kan finnas länkar till andra webbplatser. För det fall du följer en sådan länk kan detta medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

 

Ändring av personuppgiftspolicyn

 

Denna personuppgiftspolicy kan uppdateras av oss. Om det sker väsentliga förändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen eller på annat erforderligt sätt. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna personuppgiftspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Kontaktuppgifter och klagomål

 

Leaseonline Sweden AB, 556976-1496, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan, såvida inte annat uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina uppgifter. Leaseonline Sweden AB följer svensk dataskyddslagstiftning. Har du frågor om policyn eller vår personuppgiftsbehandling vänligen kontakta oss enligt nedan.

 

E-post: info@leaseonline.se

Adress: C/o Office Room, Alströmergatan 22, 112 47 Stockholm

Telefon: 020-21 03 20

 

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt ber vi dig snarast anmäla detta till oss. Du har också möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen gällande vår personuppgiftsbehandling. Om du anser att du lidit skada på grund av att vår behandling av dina personuppgifter skett i strid med lag kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära att skadestånd från oss eller väcka talan vid domstol.

 

 

ANVÄNDNING AV COOKIES

 

Vad är en cookie?

 

Cookies används av nästan alla webbplatser. I många fall kan cookies vara nödvändigt att tillhandahålla en tjänst på webbplatsen.
En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på användarens dator för att känna igen din dator. Cookies kan bland annat användas för att framställa statistik över användarnas användning av webbplatsen.

 

En cookie är en passiv fil och kan inte samla in information om användarens dator, sprider datavirus eller andra skadliga program. Två typer av cookies används på webbplatsen:

 

 • Sessions-cookies, som är temporära cookies som finns i webbläsarens cookie-fil tills du lämnar webbplatsen. Cookien upphör även att gälla om du inte besöker webbplatsen under en viss tidsperiod.
 • Beständiga cookies, som är cookies som finns kvar i webbläsarens cookie-fil under mycket längre tidsperiod. Tidsperioden beror på vilka inställningar som gjorts i webbläsaren.

 

Leaseonline respekterar och värnar om den personliga integriteten för alla som besöker våra webbsidor. Information som samlas in om dig används dels för att vi ska kunna uppfylla dina önskemål, men även för att förbättra våra produkter och tjänster. Detta gör vi genom att använda informationen på ett lämpligt sätt.

 

Cookie-informationen behandlas i enlighet med gällande lagstiftning avseende personligt integritetsskydd. Se mer om vår personuppgiftsbehandling här.

 

Cookies används och definieras enligt följande:

 

Nödvändiga cookies

Webbplatsen kommer bara att:

 

Spara dina konfigurerade bilar under tiden du besöker webbplatsen.

Komma ihåg information från sida till sida för att möjliggöra komplettering av formulär.

Ge statistik om hur vår webbplats används.

 

Sajtförbättringar

Webbplatsen kommer också att:

 

Se till att webbplatsen ser konsekvent ut.

Läsa av information för att särskilja nya och återkommande besökare.

Komma ihåg om vi redan har frågat dig om du vill fylla i ett undersökningsformulär.

 

Sociala medier

Webbplatsen kommer även att:

 

Dela information för att göra annonseringen mer relevant för dig.

 

Hur tar jag bort cookies?

Du kan alltid ta bort cookies igen genom att rensa oönskade cookies i din webbläsares Internet-alternativ.

 

Cookies från tredje part

Leaseonline Sweden kan ibland låta annonsörer från tredje part sköta annonser och spåra vår marknadskommunikation. Annonsörer från tredje part använder cookies för att mäta annonsernas effektivitet och göra annonsinnehåll mer personligt. Information som kan samlas in av annonsörer från tredje part kan innefatta uppgifter som geografisk plats eller kontaktuppgifter som e-postadress.

 

Varför informerar vi om cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

 

IP-ADRESSER

 

För att kommunicera med andra datorer via Internet, måste din dator ha en IP-adress. Denna adress används för att identifiera datorn när den kommunicerar med andra datorer i nätverket. Då du besöker peugeot.se kommer du att lämna din IP-adress. IP-adressen används för att visa rätt innehåll på webbplatsen för rätt mottagare.

Leaseonline Sweden registrerar din IP-adress när du använder våra webbplatser. Leaseonline Sweden kopplar inte denna information direkt eller indirekt till dig som användare. Den tid du spenderar på vår sajt kommer att loggas, men du är anonym för oss. Vi använder också denna information för att hantera och underhålla vår hemsida. Detta gör det möjligt för oss att utveckla ännu bättre och mer användarvänlig information och erbjudanden.

 

WEBBSIGNALER OCH PIXELTAGGAR

 

Våra webbplatser och vår e-postkommunikation kan innehålla en elektronisk bild kallad en webbsignal eller pixeltagg. Webbsignaler och pixeltaggar används främst av teknik från tredje part, som Google Analytics, för övervakning av besökarnas aktivitet på vår webbplats.

 

COPYRIGHT & UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN & LOGOTYPER

 

Alla rättigheter till material som används på www.leaseonline.se är Leaseonline Sweden´s eller våra samarbetspartners egendom eller den part som rättigheterna har överlåtits till. För användning av material från www.leaseonline.se måste det finnas ett skriftligt medgivande från Leaseonline Sweden. Användning av material utan tillstånd är inte tillåtet. Du får endast använda den information, text, bilder och grafik från webbplatsen för privat, icke-kommersiella ändamål.

 

 

 Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support

Hur funkar privatleasing

Varför skall jag leasa min bil via Leaseonline?+

Vi på Leaseonline tror att människor vill ha ett bekymmersfritt liv – och att ha en bil skall inte innebära problem!
Vi vill därför erbjuda en enklare, tryggare och bättre lösning för att hitta, beställa och finansiera sitt bilbehov.

 

Leasar du din bil via Leaseonline får du ett bekymmerfritt bilägande!

 

– Du kan jämföra många olika bilmodeller på samma ställe och beställa din bil snabbt och enkelt online

– Du slipper betala kontantinsats eller depositionsavgift

– Hos oss ingår alltid underhållsservice, en heltäckande försäkring samt vinterhjul på aluminiumfälg i månadspriset

– Vi förhandlar alltid fram bra avtalspriser på alla delar som ingår i våra erbjudanden

– Du får kontroll över dina bilkostnader och slipper överraskningar

– Du slipper det tidsödande och besvärliga arbetet att själv samla information och jämföra vad som ingår eller inte i olika bilmärkens leasingerbjudanden

– Du slipper bekymra dig om bilens andrahandsvärde och att sälja bilen själv – bilåterförsäljaren tar tillbaka bilen efter leasingperiodens slut och står risken för bilens andrahandsvärdeHittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad räknas som "Normalt" och "Onormalt slitage när man lämnar tillbaka en privatleasingbil?+

När en privatleasingbil återlämnas skall den oftast säljas som begagnad av bilåterförsäljaren som levererade bilen som ny. Är bilen i “Normalt” skick räcker det med en rekonditionering innan den skall säljas. “Onormalt” skick betyder att det krävs en reparation innan bilen kan säljas som begagnad. I vår skötselguide kan du läsa mer om skillnaden mellan normalt och onormalt slitage.


Privatleasing bilens skick vid återlämnandet

Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för hur din leasingbil sköts. Tar du väl hand om din bil har du möjlighet att undvika onödiga extra kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt.

Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad. Se vidare information i ditt serviceavtal.

När du återlämnar bilen ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt.
Fordonshandlingar finnas tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok.
All utrustning som levererades då bilen var ny ska finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, ev skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor.
Eventuella dekaler, klistermärken eller logotyper skall avlägsnas innan återlämnandet.

Efter återlämnande besiktigas din bil och du får en skriftlig rapport. Den anger eventuella skador som har konstaterats och som inte är att hänföra till normalt slitage samt kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt leasingkontraktet ska regleras när bilen återlämnas.

Leaseonline Skötselguide. Vi förklarar skillnaden mellan normalt och onormalt slitage.

Speciella Skötselråd för Peugeot Now privatleasing:  Skötselråd PLHittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad är skillnaderna mellan privatleasing och billån?+

PRIVATLEASING – Rent juridiskt är leasing en hyra eftersom kontraktet utgår från att du lämnar tillbaka bilen efter leasingtiden; med andra ord, du äger inte bilen. En av de stora fördelarna med leasing är att man slipper att betala minst 20% i kontantinsats som krävs när man köper en bil på avbetalning. Efter leasingavtalets slut skall bilen lämnas tillbaka till bilåterförsäljaren. Finns inga större skador på bilen utöver normalt slitage tillkommer inga ytterligare kostnader och bilåterförsäljaren står hela risken för bilens andrahandsvärde. Sköter man bilen är privatleasing därför ett tryggt och enkelt alternativ. Fördelarna är uppenbara; man får en ny bil, slipper betala kontantinsats och binder inte kapital i bilen. Du slipper bekymra dig om bilens andrahandsvärde och besvär med att sälja bilen själv. Glöm inte att kolla vad som ingår i månadskostnaden – med en privatleasing från Leaseonline ingår alltid försäkring, service och vinterhjul på aluminiumfälg i priset!

 

BILLÅN / AVBETALNING – Ett ”vanligt” billån är vanligen en avbetalning där man använder bilen som säkerhet. Vid en avbetalning måste man alltid betala minst 20% av bilens pris kontant. Ett ”billån” kan också vara ett vanligt blancolån på banken. Vid en avbetalning har du möjlighet till visst ränteavdrag (f.n. 30% av räntekostnaden per år). Du kan välja mellan att betala av bilen helt över avtalstiden, vilket kan göra att månadskostnaden blir hög eller avbetalningstiden lång. Du kan också välja att lägga upp avbetalningen på kortare tid med en restskuld (baserat på vad man tror att bilen är värd efter en viss tid) på bilen efter avbetalningstidens slut. I bästa fall är bilen då värd mer än restskulden, men man får själv stå för risken om bilen har tappat i värde mer än vad man trodde från början. Glöm inte att med en avbetalning behöver du normalt även teckna en bilförsäkring separat och kostnader för vinterhjul och service tillkommer utöver kostnaden för billånet.

 

VAD SKILJER I PRIS? – Den totala månadskostnaden för en bil som köps på avbetalning jämfört med privatleasing skiljer sig oftast inte särskilt mycket. Privatleasing är ibland billigare per månad – men kan också vara någon hundralapp dyrare beroende på bilens pris, vilka restvärden (garanterat återköpspris) återförsäljaren garanterar m.m. Leaseonline strävar alltid efter att förhandla fram bra priser på samtliga delar i leasingkostnaden och du som privatleasingkund slipper därmed leta runt för att hitta bra priser.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Om jag beställer en bil - hur gör jag med min nuvarande bil?+

Om du redan har en bil du behöver sälja eller byta in i samband med att du beställer en ny bil på privatleasing så finns det olika lösningar;

 

 – Byt in bilen hos den återförsäljare som levererar den nya bilen

 – Sälj den nuvarande bilen privat på exempelvis Blocket

 – Sälj bilen via ett företag som köper in eller förmedlar bilar

 

Att byta in bilen hos den återförsäljare som levererar den nya bilen är oftast en smidig lösning men innebär inte alltid att du får det högsta möjliga priset för din nuvarande bil.

 

Att sälja bilen privat via något annonsmedium ger ofta det lite högre pris som du kan få för din bil. Å andra sidan innebär det vissa bekymmer i form av att du måste svara i telefon, visa bilen, förhandla pris m.m.

 

Att använda ett företag som köper in  eller förmedlar bilar kan vara ett enkelt och bra alternativ. Nedan finns några länkar till några olika företag och tjänster som köper eller förmedlar bilar:

 

Cardrop – https://www.cardrop.com/

Vi köper din bil – www.vikoperdinbil.se

KVD – www.kvd.se

Motormäklaren – www.motormaklaren.se

Bilklick – www.bilklick.se

 

 

 

 Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vilka försäkringar ingår?+

Du är alltid helförsäkrad när du väljer en privatleasing via Leaseonline. Alla nya bilar har tre års vagnskadeförsäkring som standard. Till denna lägger vi till en halvförsäkring som innehåller trafikförsäkring, glas, stöld, brand, rättsskydd, räddning, allrisk, kris etc. På de flesta bilmodeller ingår dessutom en tilläggsförsäkring som ger extra skydd vid viltolycka, skadegörelse samt 75% ersättning upp till 45 dagar om du behöver hyra en bil vid en skada på ditt fordon som gör att den inte går att köra.

 

Läs mer om försäkringsvillkor här

 Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad ingår i leasingavgiften?+

– I Leaseonlines månadskostnad ingår alltid heltäckande försäkring, vägassistans, underhållsservice samt vinterhjul på aluminiumfälgar.

Fordonsskatt, trängselavgifter och parkeringsböter måste du som leasingtagare stå för själv. I den normala underhållsservice som ingår i avtalet ingår inte slitagedelar såsom torkarblad, glödlampor etc.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad ingår inte i privatleasing från Leaseonline?+

Fordonsskatt, drivmedel, eventuella trängselskatter och p-böter ingår inte i månadspriset och måste betalas av leasetagaren. I den normala underhållsservice som ingår i avtalet ingår inte heller slitagedelar såsom torkarblad, glödlampor etc. Uppläggningsavgift (en gång) samt eventuella avikostnader från finansieringsbolag/bank tillkommer på leasingkostnaden.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Hur beräknas månadskostnaden för privatleasing?+

En månadskostnad för privatleasing baseras på:
– Bilens inköpspris
– Kostnader för underhållsservice
– Kostnader för vinterhjul
– Kostnader för försäkring
– Aktuell ränta
– Bilens kalkylerade restvärde i förhållande till körsträcka. (Restvärdet garanteras av bilåterförsäljaren)Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Får jag köra med min privatleasingbil utanför Sverige?+

Normalt sett ja men skall du ta med bilen utanför Norden krävs ibland att Leasegivaren (Finansbolaget) ger sitt skriftliga medgivande.
För mer information kontakta Leasegivarens kundtjänst på adressen som står i ditt Privatleasingkontrakt eller Leaseonlines kundtjänst på info@leaseonline.se.

Glöm inte att du i vissa utomnordiska länder även behöver ett internationellt försäkringsbevis (s.k. Grönt Kort) från försäkringsbolaget. Beställ detta hos Länsförsäkringar via mail: motorochmiljo@lansforsakringar.se (för vissa avtal på Peugeot gäller Trygg Hansa som försäkringsbolag). Uppge registreringsnummer samt förarens namn och adress dit kortet skall skickas. Beställ minst två veckor innan avresa.

Här finns mer information att ladda ned kring att bila utomlands: – Att bila utomlands – LandsinformationHittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vem äger bilen?+

Bilens ägare är Leasegivaren (finansbolaget) enligt ditt privatleasingavtal. Du som kund är endast brukare av bilen.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vem gör service på bilen?+

Service skall i första hand utföras av auktoriserad märkesverkstad. Vänd dig därför i första hand till samma återförsäljare som levererade din bil.
Information om service finns med i det avtal du tecknar när bilen levereras.

 

Om du bor långt ifrån en märkesverkstad kan vi oftast ordna en lösning via en annan lokal fristående verkstad med auktorisation på ditt bilmärke.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad händer om jag inte servar bilen?+

Bilen måste servas enligt anvisningarna i bilens serviceplan/servicebok.
Om du slarvar med serviceplanen kan du som leasetagare krävas på ersättning för eventuella merkostnader eller värdefall.
Ibland gäller inte bilens garantier fullt ut om serviceplanen inte följts.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Bör jag anmäla eventuellt adressbyte?+

Ja, skicka dina personuppgifter samt nya adressuppgifter till info@leaseonline.se samt till Leasegivarens (Finansbolagets) kundservice som du finner adressen till i ditt Privatleasingavtal.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad händer vid dödsfall?+

Kontraktet skall avvecklas och bilen lämnas tillbaka till levererande bilåterförsäljare. Kontakta leasegivaren (finansbolaget) eller maila till support@leaseonline.se så hjälper vi till.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag avbryta kontraktet i förtid?+

Normalt sett inte. Du kan dock kontakta den återförsäljare där du hämtade ut din bil för en diskussion om att avsluta kontraktet i förtid. Olika märken kan ha olika villkor och kostnader för förtidsavslutande av kontrakt. Det kan även finnas möjlighet att överlåta leasingavtalet till någon annan vilket kan vara ett enklare och billigare alternativ.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag köpa loss bilen efter leasingperioden?+

Efter leasingperiodens slut är det återförsäljaren som äger bilen. Du har ingen automatisk rätt att köpa bilen så det blir en fråga mellan dig och den återförsäljare som levererade bilen. Diskutera med återförsäljaren så kan ni förmodligen hitta en lösning!Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad är restvärde?+

Restvärdet är den summa som leasinggivaren (finansbolaget) och bilåterförsäljaren har bestämt ska återstå att betala på bilen då leasingavtalet upphör. Vid en privatleasing via Leaseonline betalas alltid denna summa av bilåterförsäljaren efter leasingperiodens slut.
Alla bilar som säljs via LeaseOnline har ett garanterat restvärde från respektive märkesåterförsäljare vilket innebär att du som kund aldrig tar någon egen risk.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Bilens skick vid återlämnandet?+

Privatleasing – bilens skick vid återlämnandet

Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för hur din leasingbil sköts. Tar du väl hand om din bil har du möjlighet att undvika onödiga extra kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt.

 

Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad. Se vidare information i ditt serviceavtal.

 

När du återlämnar bilen ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt.
Fordonshandlingar finnas tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok.
All utrustning som levererades då bilen var ny ska finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, ev skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor.
Eventuella dekaler, klistermärken eller logotyper skall avlägsnas innan återlämnandet.

 

Efter återlämnande besiktigas din bil och du får en skriftlig rapport. Den anger eventuella skador som har konstaterats och som inte är att hänföra till normalt slitage samt kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt leasingkontraktet ska regleras när bilen återlämnas.

Leaseonline Skötselguide. Vi förklarar skillnaden mellan normalt och onormalt slitage.

Speciella Skötselråd för Peugeot Now privatleasing:  Skötselråd PL

 Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag lämna tillbaka bilen med en repa?+

Ja, om den inte gått helt igenom lacken och går att polera bort. Är repan större kan du bli debiterad kostnad för att åtgärda skadan.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support

Hur funkar företagsleasing via Leaseonline

Bonus Malus - Hur kan jag räkna ut fordonsskatten om bilen registreras efter 30 juni 2018+

Här finner du en länk till en Excel-fil för att räkna ut fordonsskatten enligt de nya Bonus Malus – reglerna som gäller bilar som registreras efter 30 juni 2018: Beräkning

 

 

Vad är Bonus Malus och vilka fordon omfattas?

Bonus-malussystemet premierar bilar med låga utsläpp med bonus, och höjer skatten på bilar med högre utsläpp (malus)

 • Bonus-malussystemet omfattar nya lätta fordon av fordonsår 2018 eller senare, som registreras den 1 juli 2018 eller senare.

 • Personbilar klass I och II samt lätta bussar och lätta lastbilar med totalvikt på max 3,5 ton omfattas. Motorcyklar omfattas inte.

 

 

Hur fungerar bonusen?

 • Bilar med koldioxidutsläpp mellan 0 och 60 g/km får bonus. Bonusen blir 60 000 kronor för bilar med nollutsläpp, och minskar därefter linjärt för varje gram koldioxid bilen släpper ut ner till 10 000 kronor. Gasbilar får en fast bonus på 10 000 kronor.

 • Bonusen får max utgöra 25 procent av bilens pris.

 • Fem års skattebefrielse för miljöbilar slopas.

 • Bonusen betalas ut först efter sex månader.

 • Bonusen ersätter supermiljöbilspremien.

 

 

Hur fungerar malusen?

 • Den höjda fordonsskatten gäller i tre år och påverkar bilar som släpper ut 95 g koldioxid per kilometer eller mer.

 • För bilar med utsläpp i spannet 95–140 g/km är beloppet 82 kr/ över 95. För bilar med utsläpp över 140 g/km är beloppet 107 kr/g över 140.

 • Grundbeloppet för alla bilar är 360 kr.

 • Dieselbilar får ett miljötillägg på 250 kr.

 • Bränslefaktorn för dieselbilar ersätts med ett bränsletillägg på ca 13,52 multiplicerat med antalet gram koldioxidutsläpp per kilometer.

 • E85- och gasfordon får oförändrad skatt.

 • Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 kr/g som fordonet släpper ut per kilometer utöver 111 g (samma regler som idag).

 

 

Hur mäts utsläppen?

 • EU:s nuvarande testkörcykel, NEDC, som ligger till grund för bilarnas utsläppsvärden, håller på att ersättas av en ny metod kallad WLTP. Den ska bättre återspegla bilarnas utsläpp vid verklig körning. Högst sannolikt kommer utsläppsvärdena att bli högre när WLTP-metoden används.

 • Om båda värdena förekommer ska det högre värdet ligga till grund för fordonsbeskattningen.

 • På grund av osäkerhet kring hur WLTP kommer att påverka bilarnas utsläppsvärden kommer NEDC att tillämpas under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2020.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Hur fungerar företagsleasing för företaget respektive föraren?+

Om leasing
Leaseonline erbjuder finansiell leasing ”inklusive allt” där service, försäkring och vinterhjul ingår i månadskostaden. Leasing är en vanlig och på flera sätt en mycket förmånlig finansiell lösning för företag och enskilda näringsidkare. Eftersom ditt företag hyr bilen behöver företaget inte binda upp kapital i ett bilinnehav eller belasta företagets övriga säkerheter. Som förare kör du alltid en ny, säker bil och slipper oroa dig för oförutsedda utgifter, värdeminskning och billån.

 

Leasingavgifterna är lätta att budgetera och är avdragsgilla i bokföringen. Under förutsättning att ditt företag är momspliktigt får företaget oftast dra av 50 % av momsen på leasingavgiften för personbilar och i vissa fall hela momsen för lätta lastbilar. Bilhandlare, uthyrningsverksamheter, persontransportföretag, transport av avlidna och körskolor får göra fullt momsavdrag. Företaget kan lägga en första förhöjd leasingavgift för att minska månadskostnaden. Denna förhöjda leasingavgift kan vara upp till 30 procent av bilvärdet.

 

Köper företaget en lastbil som väger över 3 500 kilo föreligger full momsavdragsrätt under förutsättning att du helt bedriver momspliktig verksamhet. Under särskilda omständigheter kan även momsen på inköpet av en lättare bil (under 3 500 kilo) vara avdragsgill. Detta gäller om du köper en så kallad pick-up eller flakbil. Det som avgör är huruvida flaket och förarhytten är integrerade eller utgör två separata karosserienheter. Om det finns en luftspalt mellan förarhytten och flaket räknas bilen som lastbil oavsett om bilen väger mindre än 3 500 kilo. Vad som är viktigt är dock att bilen ska fungera även om du monterar av flaket. Köper du en bil med separat karroserienhet (med luftspalt) räknas bilen inte som personbil i momshänseende och du får alltså göra fullt momsavdrag.

 

Olika tillval som görs i samband med ett bilköp anses vara en del av anskaffningskostnaden, som exempelvis klädsel, fälgar, AC och säkerhetsutrustning. Om du inte har avdragsrätt för inköp av personbil har du heller inte avdragsrätt för dessa tillval.

 

Vid köp av annan utrustning exempelvis vinterdäck, dragkrok och extraljus gäller de allmänna reglerna för momsavdrag. Det innebär att du har full avdragsrätt om bilen helt används i momspliktig verksamhet (annars kan en proportionering eller uttagsbeskattning behöva göras).

 

Momsavdrag för driftskostnader

Om bilen används helt eller delvis i företagets momspliktiga verksamhet är momsen på driftskostnader avdragsgill.

 

Restvärde och leasingavgift
Vid leasingavtalets ingång fastställs det restvärde som bilen beräknas ha vid avtalets slut. Restvärdet skall anpassas till beräknad körsträcka och beräknat framtida värde. När avtalet upphör ansvarar ditt företag för bilens restvärde och avräkning mot restvärdet.

 

Förmånsbil och förmånsvärde
En bil som ägs eller leasas av ett företag kan upplåtas till en en anställd att använda för privat bruk. Bilen är en förmån som följer med anställningen och ger den anställda rätt att använda bilen i privat bruk men detta innebär att löntagaren normalt sett upptaxeras och betalar inkomstskatt för att använda bilen privat.

 

När en leasingbil används för privat bruk i mer än ringa omfattning (högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på maximalt 100 mil) uppstår en förmån som är skattskyldig. Bilförmånen bestäms vid anskaffningen och utgår från vald bilmodell. Beräkningen av förmånsvärdet baseras på bilens pris, inklusive extrautrustning. Om företaget som leasar bilen även betalar för drivmedlet blir förmånsvärdet, som du får betala skatt för, högre. Drivmedelsförmånen värderas enligt nuvarande skatteregler till 1,2 gånger marknadsvärdet inkl. moms.

 

När du väljer att leasa ett fordon som har gas-, el- eller laddhybrid drift reduceras förmånsvärdet enligt nuvarande skatteregler.

 

Förmånsvärdet kan reduceras till 75 % av ursprungsvärdet om du kör mer än 3 000 mil om året i tjänst. Om du kan visa att bilen används privat högst 10 ggr/år och körsträckan är max. 100 mil utgår inget förmånsvärde alls.

 

Lyxbilstillägg blir det om bilpriset överstiger 7,5 prisbasbelopp med 11 % av den del av nybilspriset som överstiger denna gräns.

 

Förmånsvärdet för tjänstebilen ligger till grund för den skatt du som förare ska betala för att använda bilen privat. Beräknas med 31,7 procent av basbeloppet (45.500 kr) med tillägg av en räntedel baserad på bilens pris multiplicerat med 75 procent av statslåneräntan samt 9 procent av bilens pris upp till 7,5 basbelopp (341.250 kr). Är bilen dyrare än 7,5 basbelopp läggs 20 procent av det överskjutande beloppet till förmånsvärdet. Du kan enkelt själv räkna ut ditt förmånsvärde på Skatteverkets hemsida.

 

För privat körning är drivmedel, och från 1 januari 2018 även trängselskatt och infrastrukturavgifter (broavgifter i Sundsvall och Motala), skattepliktiga förmåner som ska tas upp utöver bilförmånen och ingår inte i schablonen.

 

För att hålla koll på hur mycket bilen har använts behöver du löpande föra en körjournal. Körjournalen ska föras löpande och innehålla uppgifter om mätarställning, datum, sträcka, ärenden och personer som besökts i tjänst. Du bör även skriva ner hur mycket du tankat och till vilket pris.

 

Miljöbilar och supermiljöbilar / skattebefrielse
Miljöbilar befrias enligt vägtrafikskattelagen från vägtrafikskatt i fem år. För leasetagaren innebär det vanligen att bilen är skattebefriad under hela leasingperioden. När du väljer att leasa ett fordon som har gas-, el- eller laddhybrid drift reduceras förmånsvärdet enligt nuvarande skatteregler. Gränsen för vilka fordon som klassas som miljöbilar bestäms utifrån bilens koldioxidutsläpp i förhållande till bilens tjänstevikt. Miljöbilsdefinitionen är alltså flytande – tunga bilar får ha högre utsläpp än lätta bilar.

 

En så kallad supermiljöbil är en bil som uppfyller EU:s avgaskrav Euro 5 eller Euro 6 och inte släpper ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer (blandad körning). Vanligen innefattas därför bara elbilar eller laddhybrider. Fördelen utöver minskad miljöpåverkan är ett reducerat förmånsvärde samt den s.k. Supermiljöbilspremien som är en skattefinansierad subvention av bilar med mycket låga koldioxidutsläpp.

 

För en ren elbil är premien 35 % av skillnaden i nybilspris mellan supermiljöbilen och närmast jämförbar bil, dock högst 40 000 kronor.För en laddhybrid är premien 17,5 % av skillnaden i nybilspris mellan supermiljöbilen och närmast jämförbar bil, dock högst 20 000 kronor. Det innebär att supermiljöbilens nybilspris måste överstiga nybilspriset för närmast jämförbara bil för att någon premie ska betalas ut. Med nybilspris menas det pris som respektive bilmodell hade när den introducerades på den svenska marknaden.

 

I leasingsammanhang innebär Supremiljöbilspremien ett lägre inköpspris för leasegivaren och en lägre månadskostnad för leasetagaren.

 

Leasingspärr
Äganderätten till fordonet är leasegivarens, medan nyttjanderätten är leasetagarens. Det här förhållandet markeras med en så kallad leasingspärr i bilregistret. Spärren innebär att bilen inte kan säljas eller vidareuthyras utan samtycke från leasegivaren.

 

Att köpa loss en leasingbil
Om du som kund av någon anledning vill köpa loss en leasingbil skall, av skattebestämmelser, köpebeloppet baseras på bilens marknadsvärde. Värderingsintyg på fordonet bör därför införskaffas i samband med köpet.

 

 Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Allmänna villkor+

Allmänna villkor för Leaseonline Företagsleasing hittar du härHittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Ingår service i leasingavgiften?+

Om du väljer en företagsleasing via Leaseonline ingår alltid standard underhållsservice upp till överenskommen körsträcka. Leasetagaren får själv bekosta eventuellt servicebehov som uppkommer om bilen körs längre än den överenskomna körsträckan.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Mitt leasingavtal är avslutat. När tar ni bort leasingspärren i Vägtrafikregistret?+

Förutsatt att bilens restvärde är löst i kontraktet kan det ta ungefär en vecka innan det nya registreringsbeviset skickas till dig från Transportstyrelsen.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad gör jag med leasingfordonet efter avtalstidens slut?+

Som leasetagare är företaget skyldigt att lösa restvärdet vid kontraktets slut. Om företaget säljer eller byter in bilen mot en ny bil löser normalt sett återförsäljaren det kalkylmässiga restvärdet på leasingavtalet och reglerar mellanskillnaden mot företaget. Eventuellt överskott tillfaller företaget.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag förlänga och/eller skriva om mitt leasingavtal?+

Företaget kan inom vissa begränsningar göra förändringar på ditt leasingavtal, kontakta kundtjänst för mer information.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad gör jag med leasingfordonet efter avtalstidens slut?+

Som leasetagare är företaget skyldigt att lösa restvärdet vid kontraktets slut. Om företaget säljer eller byter in bilen mot en ny bil löser normalt sett återförsäljaren det kalkylmässiga restvärdet på leasingavtalet och reglerar mellanskillnaden mot företaget. Eventuellt överskott tillfaller företaget.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag överlåta mitt leasingavtal?+

Överlåtelse kan ske mellan av leasegivaren (finansbolaget) kreditgodkända företag. Företaget kan ansöka om överlåtelse genom att kontakta leasegivaren. Kostnader för att lägga om ett leasingkontrakt kan tillkomma.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Varför är min första faktura på ett högre belopp än avtalat?+

Leasing faktureras i förskott. På första fakturan kan eventuell uppläggningsavgift tillkomma, även interimshyra d.v.s. en avgift för perioden du har leasat fordonet innan avtalsstart. Avtalet startar alltid nästkommande månadsskifte och faktureringen vid leasing sker i förskott.

Exempel: Bilen levereras den 15 januari, första fakturan kommer att innehålla leasingavgift från 1 februari till 28 februari samt interimshyra för dagarna i januari (15 januari – 31 januari).Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Bör jag anmäla om företaget byter adress?+

Ja, skicka nya adressuppgifter till info@leaseonline.se samt till Leasegivarens (Finansbolagets) kundservice som du finner adressen till i ditt leasingavtal.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vem äger bilen?+

Bilens ägare är Leasegivaren (finansbolaget) enligt ditt företagsleasingavtal. Ditt företag som kund är endast brukare av bilen.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Får jag köra med min företagsleasingbil utanför Sverige?+

Normalt sett ja,  men det kräver att Leasegivaren (Finansbolaget) ger sitt skriftliga medgivande.
För mer information kontakta Leasegivarens kundtjänst på adressen som står i ditt leasingkontrakt eller Leaseonlines kundtjänst.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag köpa loss bilen efter leasingperioden?+

Ja. Du löser bilen mot aktuellt restvärde hos Leasinggivaren.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag avbryta kontraktet i förtid?+

Ja. Ditt företag är dock skyldiga att lösa bilens restskuld till leasegivaren (finansbolaget) när kontraktet avslutas.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Hur beräknas månadskostnaden för företagsleasing?+

En månadskostnad för företagsleasing baseras på:

– Bilens pris

– Kostnader för underhållsservice

– Kostnader för vinterhjul

– Kostnader för försäkring

– Aktuell rörlig ränta

– Bilens restvärde i förhållande till körsträcka.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad ingår inte i månadsavgiften?+

Bränsle. fordonsskatt, eventuella trängselskatter och p-böter ingår inte och måste betalas av leasetagaren. Uppläggningsavgift (en gång) samt avikostnader från finansieringsbolag/bank tillkommer på leasingkostnaden. Om bilen körs längre än överenskommen körsträcka i kontraktet kan ytterligare servicekostnader tillkomma.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad ingår i leasingavgiften?+

I Leaseonlines månadskostnad ingår alltid bilens finansiering, en heltäckande försäkring, vinterhjul samt service för överenskommen körsträcka.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Varför skall jag leasa min bil via Leaseonline?+

Vi tror att du som företagare vill ha så få problem som möjligt – och att ha en bil på företaget skall inte innebära problem. Vi vill därför skapa en enkel, trygg och bättre lösning för att köpa och att äga sin bil. Leasar du din bil via Leaseonline får företaget ett bekymmerslöst bilägande.

– Du kan beställa din bil snabbt och enkelt online

– Hos oss ingår alltid service, en heltäckande försäkring samt vinterhjul

– Vi förhandlar fram bra avtalspriser på alla delar som ingår i våra erbjudanden

– Du slipper det besvärliga arbetet att själv samla information och jämföra vad som ingår eller inte i olika bilmärkens erbjudanden

 

Leasing är en vanlig och på flera sätt en mycket förmånlig finansiell lösning för företag och enskilda näringsidkare. Eftersom ditt företag hyr bilen behöver företaget inte binda upp kapital i ett bilinnehav eller belasta företagets övriga säkerheter. Som förare kör du alltid en ny, säker bil och slipper oroa dig för oförutsedda utgifter, värdeminskning och billån.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad är företagsleasing?+

Leasing är ett enkelt och ekonomiskt sätt att finansiera företagets bilar. Leaseonline löser företagets bilbehov via finansiell leasing och inkluderar dessutom service, försäkring och vinterhjul för att ytterligare förenkla bilinnehavet.

Med en finansiell leasing slipper företaget binda kapital och frigör likviditet. Företaget behöver oftast inte betala någon kontant insats och i normalfallet är dessutom halva momsen på leasingavgiften avdragsgill. Hela momsen är avdragsgill om bilen skall gå som personbefordran, tex. taxi eller trafikskolebil alternativt att fordonet är en lätt lastbil med flak eller luftspalt mellan förarhytt och lastutrymme.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support

Trygghet med Leaseonline

Vad gäller vid ångerrätt vid beställning av företagsleasing?+

Vid beställning av en företagsbil på leaseonline.se gäller ej distansköpslagen.

Om du skulle ångra din beställning ber vi dig kontakta supporten på tel. 0200 / 210320, alternativt maila support@leaseonline.se. Du kan självklart använda vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med oss. Vänligen uppge namn, adress samt personnummer i mailet när du kontaktar supporten.

Avbokar du din beställning efter att en bil beställts från fabrik tas en avgift ut för administrativa kostnader och bilens iordningställande. Avgiften är f.n. 7% av bilens cirkapris. För aktuellt bilpris vänligen besök respektive märkes-hemsida (mazda.se, suzuki.se etc). Efter att du hämtat ut bilen och signerat leasingavtalet vid leveransen av bilen är det inte längre möjligt att ångra köpet.

 Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad ingår i leasingavgiften?+

I Leaseonlines månadskostnad ingår alltid bilens finansiering, en heltäckande försäkring, vinterhjul samt service för överenskommen körsträcka.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad händer om det blir ekonomisk kollaps eller om ert företag skulle hamna på obestånd?+

Som kund med privatleasing från Leaseonline är du trygg. Bilens andrahandsvärde är garanterat av billeverantören eller i vissa fall finansbolaget och dom står hela risken. Leasingavtalet på själva bilen görs med ett stort finansbolag och bilen är försäkrad genom ett av landets största försäkringsbolag.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vem står risken för bilens andrahandsvärde?+

Du som kund löper ingen risk att drabbas av eventuella fall i bilens andrahandsvärde eller fallande marknadspriser. Den bilåterförsäljare som levererar bilen alternativt återförsäljarens finansbolag står all risk för bilens andrahandsvärde.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Varifrån kommer min privatleasingbil?+

Leaseonline samarbetar endast med svenska auktoriserade märkesåterförsäljare som leverantörer. Hos din lokala återförsäljare kan du självklart även få hjälp med service som ingår i ditt leasingavtal samt garantireparationer om din bil skulle gå sönder.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vilka garantier har min bil?+

Din bil omfattas av nybilsgaranti enligt bilmärkets egna garantiåtaganden. De flesta av våra bilmärken har minst tre års nybilsgaranti. För märken med kortare nybilsgaranti än tre år kan leasetagaren bli tvungen att betala eventuella reparationer själv. Vad gäller fel på drivlina (motor och växellåda) omfattas de flesta fel av din försäkrings Maskinskada och elektronikskydd som ingår i din leasingavgift. Genom maskinskadeskyddet får du ersättning för skador som påverkar bilens funktion, till exempel motor, startmotor, generator, kylsystem och kraftöverföring. Med elektronikskyddet kan du till exempel få ersättning för skador på säkerhetssystem, komfortsystem och elektroniska system för kommunikation och information. Försäkringen gäller inte för skador under tävlingskörning. Självrisken är indelad i nivåer efter hur långt bilen har körts. Självrisken är 3 000 kronor om bilen körts upp till 6 000 mil och 5 000 kronor om bilen körts upp till 10 000 mil. Läs mer om nybilsgaranti för olika bilmärken i våra allmänna villkor under punkt 9 här eller på respektive bilmärkes egen hemsida.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vilka försäkringar ingår i min privatleasing?+

Du är alltid helförsäkrad som privatleasingkund hos Leaseonline. Alla nya bilar har tre års vagnskadeförsäkring som standard. Till denna lägger vi till en halvförsäkring som innehåller trafikförsäkring, glas, stöld, brand, rättsskydd, räddning, allrisk, kris etc. På de flesta bilmodeller ingår dessutom en tilläggsförsäkring som ger extra skydd vid viltolycka, skadegörelse samt 75% ersättning upp till 45 dagar om du behöver hyra en bil vid en skada på ditt fordon som gör att den inte går att köra.

Länk till försäkringsvillkorHittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad händer med månadskostnaden om räntan höjs?+

Eftersom leasingavgifter oftast bygger på rörlig ränta kan månadskostnaden förändras både uppåt och nedåt beroende på ränteläget. En tumregel är att 1% ränteskillnad ger ca 100 kr i förändrad månadskostnad beräknat på en bil som kostar ca 150 000 kr.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support

Kostnader

Bonus Malus - Hur kan jag räkna ut fordonsskatten om bilen registreras efter 30 juni 2018+

Här finner du en länk till en Excel-fil för att räkna ut fordonsskatten enligt de nya Bonus Malus – reglerna som gäller bilar som registreras efter 30 juni 2018: Beräkning

 

 

Vad är Bonus Malus och vilka fordon omfattas?

Bonus-malussystemet premierar bilar med låga utsläpp med bonus, och höjer skatten på bilar med högre utsläpp (malus)

 • Bonus-malussystemet omfattar nya lätta fordon av fordonsår 2018 eller senare, som registreras den 1 juli 2018 eller senare.

 • Personbilar klass I och II samt lätta bussar och lätta lastbilar med totalvikt på max 3,5 ton omfattas. Motorcyklar omfattas inte.

 

 

Hur fungerar bonusen?

 • Bilar med koldioxidutsläpp mellan 0 och 60 g/km får bonus. Bonusen blir 60 000 kronor för bilar med nollutsläpp, och minskar därefter linjärt för varje gram koldioxid bilen släpper ut ner till 10 000 kronor. Gasbilar får en fast bonus på 10 000 kronor.

 • Bonusen får max utgöra 25 procent av bilens pris.

 • Fem års skattebefrielse för miljöbilar slopas.

 • Bonusen betalas ut först efter sex månader.

 • Bonusen ersätter supermiljöbilspremien.

 

 

Hur fungerar malusen?

 • Den höjda fordonsskatten gäller i tre år och påverkar bilar som släpper ut 95 g koldioxid per kilometer eller mer.

 • För bilar med utsläpp i spannet 95–140 g/km är beloppet 82 kr/ över 95. För bilar med utsläpp över 140 g/km är beloppet 107 kr/g över 140.

 • Grundbeloppet för alla bilar är 360 kr.

 • Dieselbilar får ett miljötillägg på 250 kr.

 • Bränslefaktorn för dieselbilar ersätts med ett bränsletillägg på ca 13,52 multiplicerat med antalet gram koldioxidutsläpp per kilometer.

 • E85- och gasfordon får oförändrad skatt.

 • Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 kr/g som fordonet släpper ut per kilometer utöver 111 g (samma regler som idag).

 

 

Hur mäts utsläppen?

 • EU:s nuvarande testkörcykel, NEDC, som ligger till grund för bilarnas utsläppsvärden, håller på att ersättas av en ny metod kallad WLTP. Den ska bättre återspegla bilarnas utsläpp vid verklig körning. Högst sannolikt kommer utsläppsvärdena att bli högre när WLTP-metoden används.

 • Om båda värdena förekommer ska det högre värdet ligga till grund för fordonsbeskattningen.

 • På grund av osäkerhet kring hur WLTP kommer att påverka bilarnas utsläppsvärden kommer NEDC att tillämpas under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2020.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Bonus Malus - Hur kan jag räkna ut fordonsskatten om bilen registreras efter 30 juni 2018+

Här finner du en länk till en Excel-fil för att räkna ut fordonsskatten enligt de nya Bonus Malus – reglerna som gäller bilar som registreras efter 30 juni 2018: Beräkning

 

Vad är Bonus Malus och vilka fordon omfattas?

Bonus-malussystemet premierar bilar med låga utsläpp med bonus, och höjer skatten på bilar med högre utsläpp (malus)

 • Bonus-malussystemet omfattar nya lätta fordon av fordonsår 2018 eller senare, som registreras den 1 juli 2018 eller senare.

 • Personbilar klass I och II samt lätta bussar och lätta lastbilar med totalvikt på max 3,5 ton omfattas. Motorcyklar omfattas inte.

 

 

Hur fungerar bonusen?

 • Bilar med koldioxidutsläpp mellan 0 och 60 g/km får bonus. Bonusen blir 60 000 kronor för bilar med nollutsläpp, och minskar därefter linjärt för varje gram koldioxid bilen släpper ut ner till 10 000 kronor. Gasbilar får en fast bonus på 10 000 kronor.

 • Bonusen får max utgöra 25 procent av bilens pris.

 • Fem års skattebefrielse för miljöbilar slopas.

 • Bonusen betalas ut först efter sex månader.

 • Bonusen ersätter supermiljöbilspremien.

 

 

Hur fungerar malusen?

 • Den höjda fordonsskatten gäller i tre år och påverkar bilar som släpper ut 95 g koldioxid per kilometer eller mer.

 • För bilar med utsläpp i spannet 95–140 g/km är beloppet 82 kr/ över 95. För bilar med utsläpp över 140 g/km är beloppet 107 kr/g över 140.

 • Grundbeloppet för alla bilar är 360 kr.

 • Dieselbilar får ett miljötillägg på 250 kr.

 • Bränslefaktorn för dieselbilar ersätts med ett bränsletillägg på ca 13,52 multiplicerat med antalet gram koldioxidutsläpp per kilometer.

 • E85- och gasfordon får oförändrad skatt.

 • Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 kr/g som fordonet släpper ut per kilometer utöver 111 g (samma regler som idag).

 

 

Hur mäts utsläppen?

 • EU:s nuvarande testkörcykel, NEDC, som ligger till grund för bilarnas utsläppsvärden, håller på att ersättas av en ny metod kallad WLTP. Den ska bättre återspegla bilarnas utsläpp vid verklig körning. Högst sannolikt kommer utsläppsvärdena att bli högre när WLTP-metoden används.

 • Om båda värdena förekommer ska det högre värdet ligga till grund för fordonsbeskattningen.

 • På grund av osäkerhet kring hur WLTP kommer att påverka bilarnas utsläppsvärden kommer NEDC att tillämpas under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2020.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad har jag för aktuellt restvärde/aktuell skuld på mitt leasingavtal?+

Vid frågor om aktuellt restvärde, kontakta leasegivaren (finansbolaget).Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad gör jag med leasingfordonet efter avtalstidens slut?+

Som leasetagare är företaget skyldigt att lösa restvärdet vid kontraktets slut. Om företaget säljer eller byter in bilen mot en ny bil löser normalt sett återförsäljaren det kalkylmässiga restvärdet på leasingavtalet och reglerar mellanskillnaden mot företaget. Eventuellt överskott tillfaller företaget.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Varför är min första faktura på ett högre belopp än avtalat?+

Leasing faktureras i förskott. På första fakturan kan eventuell uppläggningsavgift tillkomma, även interimshyra d.v.s. en avgift för perioden du har leasat fordonet innan avtalsstart. Avtalet startar alltid nästkommande månadsskifte och faktureringen vid leasing sker i förskott.

Exempel: Bilen levereras den 15 januari, första fakturan kommer att innehålla leasingavgift från 1 februari till 28 februari samt interimshyra för dagarna i januari (15 januari – 31 januari).Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag köpa loss bilen efter leasingperioden?+

Ja. Du löser bilen mot aktuellt restvärde hos Leasinggivaren.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag avbryta kontraktet i förtid?+

Ja. Ditt företag är dock skyldiga att lösa bilens restskuld till leasegivaren (finansbolaget) när kontraktet avslutas.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Hur beräknas månadskostnaden för företagsleasing?+

En månadskostnad för företagsleasing baseras på:

– Bilens pris

– Kostnader för underhållsservice

– Kostnader för vinterhjul

– Kostnader för försäkring

– Aktuell rörlig ränta

– Bilens restvärde i förhållande till körsträcka.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Varför skall jag leasa min bil via Leaseonline?+

Vi på Leaseonline tror att människor vill ha ett bekymmersfritt liv – och att ha en bil skall inte innebära problem!
Vi vill därför erbjuda en enklare, tryggare och bättre lösning för att hitta, beställa och finansiera sitt bilbehov.

 

Leasar du din bil via Leaseonline får du ett bekymmerfritt bilägande!

 

– Du kan jämföra många olika bilmodeller på samma ställe och beställa din bil snabbt och enkelt online

– Du slipper betala kontantinsats eller depositionsavgift

– Hos oss ingår alltid underhållsservice, en heltäckande försäkring samt vinterhjul på aluminiumfälg i månadspriset

– Vi förhandlar alltid fram bra avtalspriser på alla delar som ingår i våra erbjudanden

– Du får kontroll över dina bilkostnader och slipper överraskningar

– Du slipper det tidsödande och besvärliga arbetet att själv samla information och jämföra vad som ingår eller inte i olika bilmärkens leasingerbjudanden

– Du slipper bekymra dig om bilens andrahandsvärde och att sälja bilen själv – bilåterförsäljaren tar tillbaka bilen efter leasingperiodens slut och står risken för bilens andrahandsvärdeHittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad räknas som "Normalt" och "Onormalt slitage när man lämnar tillbaka en privatleasingbil?+

När en privatleasingbil återlämnas skall den oftast säljas som begagnad av bilåterförsäljaren som levererade bilen som ny. Är bilen i “Normalt” skick räcker det med en rekonditionering innan den skall säljas. “Onormalt” skick betyder att det krävs en reparation innan bilen kan säljas som begagnad. I vår skötselguide kan du läsa mer om skillnaden mellan normalt och onormalt slitage.


Privatleasing bilens skick vid återlämnandet

Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för hur din leasingbil sköts. Tar du väl hand om din bil har du möjlighet att undvika onödiga extra kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt.

Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad. Se vidare information i ditt serviceavtal.

När du återlämnar bilen ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt.
Fordonshandlingar finnas tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok.
All utrustning som levererades då bilen var ny ska finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, ev skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor.
Eventuella dekaler, klistermärken eller logotyper skall avlägsnas innan återlämnandet.

Efter återlämnande besiktigas din bil och du får en skriftlig rapport. Den anger eventuella skador som har konstaterats och som inte är att hänföra till normalt slitage samt kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt leasingkontraktet ska regleras när bilen återlämnas.

Leaseonline Skötselguide. Vi förklarar skillnaden mellan normalt och onormalt slitage.

Speciella Skötselråd för Peugeot Now privatleasing:  Skötselråd PLHittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Om jag beställer en bil - hur gör jag med min nuvarande bil?+

Om du redan har en bil du behöver sälja eller byta in i samband med att du beställer en ny bil på privatleasing så finns det olika lösningar;

 

 – Byt in bilen hos den återförsäljare som levererar den nya bilen

 – Sälj den nuvarande bilen privat på exempelvis Blocket

 – Sälj bilen via ett företag som köper in eller förmedlar bilar

 

Att byta in bilen hos den återförsäljare som levererar den nya bilen är oftast en smidig lösning men innebär inte alltid att du får det högsta möjliga priset för din nuvarande bil.

 

Att sälja bilen privat via något annonsmedium ger ofta det lite högre pris som du kan få för din bil. Å andra sidan innebär det vissa bekymmer i form av att du måste svara i telefon, visa bilen, förhandla pris m.m.

 

Att använda ett företag som köper in  eller förmedlar bilar kan vara ett enkelt och bra alternativ. Nedan finns några länkar till några olika företag och tjänster som köper eller förmedlar bilar:

 

Cardrop – https://www.cardrop.com/

Vi köper din bil – www.vikoperdinbil.se

KVD – www.kvd.se

Motormäklaren – www.motormaklaren.se

Bilklick – www.bilklick.se

 

 

 

 Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad ingår i leasingavgiften?+

– I Leaseonlines månadskostnad ingår alltid heltäckande försäkring, vägassistans, underhållsservice samt vinterhjul på aluminiumfälgar.

Fordonsskatt, trängselavgifter och parkeringsböter måste du som leasingtagare stå för själv. I den normala underhållsservice som ingår i avtalet ingår inte slitagedelar såsom torkarblad, glödlampor etc.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad ingår inte i privatleasing från Leaseonline?+

Fordonsskatt, drivmedel, eventuella trängselskatter och p-böter ingår inte i månadspriset och måste betalas av leasetagaren. I den normala underhållsservice som ingår i avtalet ingår inte heller slitagedelar såsom torkarblad, glödlampor etc. Uppläggningsavgift (en gång) samt eventuella avikostnader från finansieringsbolag/bank tillkommer på leasingkostnaden.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Hur beräknas månadskostnaden för privatleasing?+

En månadskostnad för privatleasing baseras på:
– Bilens inköpspris
– Kostnader för underhållsservice
– Kostnader för vinterhjul
– Kostnader för försäkring
– Aktuell ränta
– Bilens kalkylerade restvärde i förhållande till körsträcka. (Restvärdet garanteras av bilåterförsäljaren)Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Är det fördelaktigt att ha privatleasing som egenföretagare?+

I vissa fall kan det vara fördelaktigt att ha bil på privatleasing istället för tjänstebil. Kontakta oss om du är osäker så kan vi hjälpa dig att räkna på båda alternativen.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Hur ofta ska bilen servas?+

Olika bilar har olika serviceintervall. För exakt information, se bilens instruktionsbok/servicebok eller tekniska specifikationer.
En regel som de flesta biltillverkare har är att bilen skall servas enligt serviceintervallet ELLER minst en gång per år vilket som infaller först.

Glöm inte att göra service! I vissa fall kan du krävas på en avgift vid bilens återlämnande om inte serviceschemat har följts.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad är annullationsavgift?+

Du kan ångra ditt köp inom 14 dagar utan att det kostar något. Avbokar du din beställning senare tas en avgift ut för administrativa kostnader och bilens iordningställande.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Varför är månadsbeloppet på min första faktura högre än avtalat?+

Leasingavtal aktiveras normalt alltid den 1:a i en månad och hyran skall alltid betalas i förskott. Om du hämtat ut din bil innan startdatumet på leasingavtalet debiteras du dagarna fram till startdatum plus nästa månad på samma faktura.

Exempel: Du hämtar ut din bil den 20 mars, första fakturan kommer då att innehålla leasingavgift från 1 till 30 april samt för dagarna 20 till 31 mars.

Följande månadsdebiteringar kommer därefter att bli normala enligt avtalet.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad händer om jag inte servar bilen?+

Bilen måste servas enligt anvisningarna i bilens serviceplan/servicebok.
Om du slarvar med serviceplanen kan du som leasetagare krävas på ersättning för eventuella merkostnader eller värdefall.
Ibland gäller inte bilens garantier fullt ut om serviceplanen inte följts.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag köpa loss bilen efter leasingperioden?+

Efter leasingperiodens slut är det återförsäljaren som äger bilen. Du har ingen automatisk rätt att köpa bilen så det blir en fråga mellan dig och den återförsäljare som levererade bilen. Diskutera med återförsäljaren så kan ni förmodligen hitta en lösning!Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Bilens skick vid återlämnandet?+

Privatleasing – bilens skick vid återlämnandet

Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för hur din leasingbil sköts. Tar du väl hand om din bil har du möjlighet att undvika onödiga extra kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt.

 

Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad. Se vidare information i ditt serviceavtal.

 

När du återlämnar bilen ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt.
Fordonshandlingar finnas tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok.
All utrustning som levererades då bilen var ny ska finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, ev skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor.
Eventuella dekaler, klistermärken eller logotyper skall avlägsnas innan återlämnandet.

 

Efter återlämnande besiktigas din bil och du får en skriftlig rapport. Den anger eventuella skador som har konstaterats och som inte är att hänföra till normalt slitage samt kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt leasingkontraktet ska regleras när bilen återlämnas.

Leaseonline Skötselguide. Vi förklarar skillnaden mellan normalt och onormalt slitage.

Speciella Skötselråd för Peugeot Now privatleasing:  Skötselråd PL

 Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag lämna tillbaka bilen med en repa?+

Ja, om den inte gått helt igenom lacken och går att polera bort. Är repan större kan du bli debiterad kostnad för att åtgärda skadan.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support

Garantier

Vem ansvarar för bilens garantier?+

Får du problem med din bil skall du i första hand vända dig till den återförsäljare där du hämtade ut din bil. Det går även bra att vända sig till någon annan återförsäljare som säljer samma märke.
Självklart kan du även vända dig till Leaseonlines kundtjänst!Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad händer om jag inte servar bilen?+

Bilen ska servas enligt anvisningarna i bilens serviceplan/servicebok. Ibland gäller inte bilens garantier fullt ut om serviceplanen inte följts.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vilka garantier har min bil?+

Din bil omfattas av nybilsgaranti enligt bilmärkets egna garantiåtaganden. De flesta av våra bilmärken har minst tre års nybilsgaranti. För märken med kortare nybilsgaranti än tre år kan leasetagaren bli tvungen att betala eventuella reparationer själv. Vad gäller fel på drivlina (motor och växellåda) omfattas de flesta fel av din försäkrings Maskinskada och elektronikskydd som ingår i din leasingavgift. Genom maskinskadeskyddet får du ersättning för skador som påverkar bilens funktion, till exempel motor, startmotor, generator, kylsystem och kraftöverföring. Med elektronikskyddet kan du till exempel få ersättning för skador på säkerhetssystem, komfortsystem och elektroniska system för kommunikation och information. Försäkringen gäller inte för skador under tävlingskörning. Självrisken är indelad i nivåer efter hur långt bilen har körts. Självrisken är 3 000 kronor om bilen körts upp till 6 000 mil och 5 000 kronor om bilen körts upp till 10 000 mil. Läs mer om nybilsgaranti för olika bilmärken i våra allmänna villkor under punkt 9 här eller på respektive bilmärkes egen hemsida.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vem ansvarar för bilens garantier?+

Får du problem med din bil skall du i första hand vända dig till den återförsäljare där du hämtade ut din bil. Det går även bra att vända sig till någon annan återförsäljare som säljer samma märke eller en märkesauktoriserad verkstad.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad händer om jag inte servar bilen?+

Bilen måste servas enligt anvisningarna i bilens serviceplan/servicebok.
Om du slarvar med serviceplanen kan du som leasetagare krävas på ersättning för eventuella merkostnader eller värdefall.
Ibland gäller inte bilens garantier fullt ut om serviceplanen inte följts.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support

Försäkring

Vilka försäkringar ingår i bilens månadskostnad?+

Som leasingkund hos Leaseonline är din bil alltid helförsäkrad. Alla våra nya bilar har tre års vagnskadeförsäkring som standard. Till denna lägger vi till en halvförsäkring som innehåller trafikförsäkring, glas, stöld, brand, rättsskydd, räddning, allrisk, kris etc. Dessutom ingår en MER-försäkring som ger extra skydd vid viltolycka, skadegörelse samt 75% ersättning upp till 45 dagar om du behöver hyra en bil vid en skada på ditt fordon som gör att den inte går att köra.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vem kontaktar jag om något händer med bilen?+

Mekaniska eller elektriska problem: Vänd dig till den återförsäljare där du hämtade ut din bil. Det går även bra att vända sig till någon annan återförsäljare som säljer samma märke. Oftast ingår även en assistansförsäkring som hjälper dig om du får problem längs vägen.

Vid olycka eller skada på din bil: Kontakta Länsförsäkringar som är det försäkringsbolag din bil är försäkrad genom.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad ingår i leasingavgiften?+

I Leaseonlines månadskostnad ingår alltid bilens finansiering, en heltäckande försäkring, vinterhjul samt service för överenskommen körsträcka.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vilka försäkringar ingår i min privatleasing?+

Du är alltid helförsäkrad som privatleasingkund hos Leaseonline. Alla nya bilar har tre års vagnskadeförsäkring som standard. Till denna lägger vi till en halvförsäkring som innehåller trafikförsäkring, glas, stöld, brand, rättsskydd, räddning, allrisk, kris etc. På de flesta bilmodeller ingår dessutom en tilläggsförsäkring som ger extra skydd vid viltolycka, skadegörelse samt 75% ersättning upp till 45 dagar om du behöver hyra en bil vid en skada på ditt fordon som gör att den inte går att köra.

Länk till försäkringsvillkorHittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vilka försäkringar ingår?+

Du är alltid helförsäkrad när du väljer en privatleasing via Leaseonline. Alla nya bilar har tre års vagnskadeförsäkring som standard. Till denna lägger vi till en halvförsäkring som innehåller trafikförsäkring, glas, stöld, brand, rättsskydd, räddning, allrisk, kris etc. På de flesta bilmodeller ingår dessutom en tilläggsförsäkring som ger extra skydd vid viltolycka, skadegörelse samt 75% ersättning upp till 45 dagar om du behöver hyra en bil vid en skada på ditt fordon som gör att den inte går att köra.

 

Läs mer om försäkringsvillkor här

 Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Får jag köra med min privatleasingbil utanför Sverige?+

Normalt sett ja men skall du ta med bilen utanför Norden krävs ibland att Leasegivaren (Finansbolaget) ger sitt skriftliga medgivande.
För mer information kontakta Leasegivarens kundtjänst på adressen som står i ditt Privatleasingkontrakt eller Leaseonlines kundtjänst på info@leaseonline.se.

Glöm inte att du i vissa utomnordiska länder även behöver ett internationellt försäkringsbevis (s.k. Grönt Kort) från försäkringsbolaget. Beställ detta hos Länsförsäkringar via mail: motorochmiljo@lansforsakringar.se (för vissa avtal på Peugeot gäller Trygg Hansa som försäkringsbolag). Uppge registreringsnummer samt förarens namn och adress dit kortet skall skickas. Beställ minst två veckor innan avresa.

Här finns mer information att ladda ned kring att bila utomlands: – Att bila utomlands – LandsinformationHittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vem kontaktar jag om något händer med bilen?+

Mekaniska eller elektriska problem: Vänd dig till den återförsäljare där du hämtade ut din bil. Det går även bra att vända sig till någon annan återförsäljare som säljer samma märke. Oftast ingår även en assistansförsäkring som hjälper dig om du får problem längs vägen.

Vid olycka eller skada på din bil: Kontakta I första hand anmäls alla skador online på https://www.protectorforsakring.se/#!/anmal-skada/374
Alternativt kan man ringa skadeavdelningen på 08-410 637 00 eller maila till skador@protectorforsakring.se . Efter anmäld skada kommer ni att få en bekräftelse via mail.

Stöldskada skall snarast anmälas tilll polisen, och därefter anmälas till Protector Försäkring enligt ovanHittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad händer om jag krockar?+

Vid skada
I första hand anmäls alla skador online hos Protector

Alternativt kan man ringa skadeavdelningen på 08-410 637 00 eller maila till skador@protectorforsakring.se . Efter anmäld skada kommer ni att få en bekräftelse via mail.

Stöldskada skall snarast anmälas tilll polisen, och därefter anmälas till Protector Försäkring enligt ovan

 

Är du osäker är du alltid välkommen att kontakta Leaseonlines KundtjänstHittar du inte det du söker? Kontakta vår support

Service

Vem gör service på bilen?+

Servicen skall alltid utföras av auktoriserad märkesverkstad. Vänd dig i första hand till samma återförsäljare som levererade din bil. Information om service finns med i det avtal du tecknar när bilen levereras.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad händer om jag inte servar bilen?+

Bilen ska servas enligt anvisningarna i bilens serviceplan/servicebok. Ibland gäller inte bilens garantier fullt ut om serviceplanen inte följts.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Hur ofta ska bilen servas?+

Olika bilar har olika serviceintervall. För exakt information, se bilens instruktionsbok/servicebok eller tekniska specifikationer.
En regel som de flesta biltillverkare har är att bilen skall servas enligt serviceintervallet ELLER minst en gång per år vilket som infaller först.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Ingår service i leasingavgiften?+

Om du väljer en företagsleasing via Leaseonline ingår alltid standard underhållsservice upp till överenskommen körsträcka. Leasetagaren får själv bekosta eventuellt servicebehov som uppkommer om bilen körs längre än den överenskomna körsträckan.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support

Avtalsfrågor

Allmänna villkor+

Allmänna villkor för Leaseonline Företagsleasing hittar du härHittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Mitt leasingavtal är avslutat. När tar ni bort leasingspärren i Vägtrafikregistret?+

Förutsatt att bilens restvärde är löst i kontraktet kan det ta ungefär en vecka innan det nya registreringsbeviset skickas till dig från Transportstyrelsen.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad har jag för aktuellt restvärde/aktuell skuld på mitt leasingavtal?+

Vid frågor om aktuellt restvärde, kontakta leasegivaren (finansbolaget).Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag förlänga och/eller skriva om mitt leasingavtal?+

Företaget kan inom vissa begränsningar göra förändringar på ditt leasingavtal, kontakta kundtjänst för mer information.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad gör jag med leasingfordonet efter avtalstidens slut?+

Som leasetagare är företaget skyldigt att lösa restvärdet vid kontraktets slut. Om företaget säljer eller byter in bilen mot en ny bil löser normalt sett återförsäljaren det kalkylmässiga restvärdet på leasingavtalet och reglerar mellanskillnaden mot företaget. Eventuellt överskott tillfaller företaget.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag överlåta mitt leasingavtal?+

Överlåtelse kan ske mellan av leasegivaren (finansbolaget) kreditgodkända företag. Företaget kan ansöka om överlåtelse genom att kontakta leasegivaren. Kostnader för att lägga om ett leasingkontrakt kan tillkomma.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Varför är min första faktura på ett högre belopp än avtalat?+

Leasing faktureras i förskott. På första fakturan kan eventuell uppläggningsavgift tillkomma, även interimshyra d.v.s. en avgift för perioden du har leasat fordonet innan avtalsstart. Avtalet startar alltid nästkommande månadsskifte och faktureringen vid leasing sker i förskott.

Exempel: Bilen levereras den 15 januari, första fakturan kommer att innehålla leasingavgift från 1 februari till 28 februari samt interimshyra för dagarna i januari (15 januari – 31 januari).Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad räknas som "Normalt" och "Onormalt slitage när man lämnar tillbaka en privatleasingbil?+

När en privatleasingbil återlämnas skall den oftast säljas som begagnad av bilåterförsäljaren som levererade bilen som ny. Är bilen i “Normalt” skick räcker det med en rekonditionering innan den skall säljas. “Onormalt” skick betyder att det krävs en reparation innan bilen kan säljas som begagnad. I vår skötselguide kan du läsa mer om skillnaden mellan normalt och onormalt slitage.


Privatleasing bilens skick vid återlämnandet

Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för hur din leasingbil sköts. Tar du väl hand om din bil har du möjlighet att undvika onödiga extra kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt.

Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad. Se vidare information i ditt serviceavtal.

När du återlämnar bilen ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt.
Fordonshandlingar finnas tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok.
All utrustning som levererades då bilen var ny ska finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, ev skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor.
Eventuella dekaler, klistermärken eller logotyper skall avlägsnas innan återlämnandet.

Efter återlämnande besiktigas din bil och du får en skriftlig rapport. Den anger eventuella skador som har konstaterats och som inte är att hänföra till normalt slitage samt kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt leasingkontraktet ska regleras när bilen återlämnas.

Leaseonline Skötselguide. Vi förklarar skillnaden mellan normalt och onormalt slitage.

Speciella Skötselråd för Peugeot Now privatleasing:  Skötselråd PLHittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad är restvärde?+

Restvärdet är den summa som leasinggivaren (finansbolaget) och bilåterförsäljaren har bestämt ska återstå att betala på bilen då leasingavtalet upphör. Vid en privatleasing via Leaseonline betalas alltid denna summa av bilåterförsäljaren efter leasingperiodens slut.
Alla bilar som säljs via LeaseOnline har ett garanterat restvärde från respektive märkesåterförsäljare vilket innebär att du som kund aldrig tar någon egen risk.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support

Lön & anställningar

Vilken anställningsform krävs för att få privatleasa en bil?+

För att kunna få en bil på privatleasing krävs normalt en tillsvidareanställning. Visstidsanställning, timanställning eller inkomst från studiemedel accepteras oftast inte.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Hur mycket måste man tjäna per år för att kunna privatleasa en bil?+

För närvarande är inkomstkravet för att kunna få en privatleasing beviljad 240.000 kr per år före skatt.
Källa: Santander Consumer Bank -2016Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support

Allmänna villkor - Leaseonline

Allmänna villkor+

Allmänna villkor för Leaseonline Företagsleasing hittar du härHittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad gäller vid ångerrätt vid beställning av företagsleasing?+

Vid beställning av en företagsbil på leaseonline.se gäller ej distansköpslagen.

Om du skulle ångra din beställning ber vi dig kontakta supporten på tel. 0200 / 210320, alternativt maila support@leaseonline.se. Du kan självklart använda vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med oss. Vänligen uppge namn, adress samt personnummer i mailet när du kontaktar supporten.

Avbokar du din beställning efter att en bil beställts från fabrik tas en avgift ut för administrativa kostnader och bilens iordningställande. Avgiften är f.n. 7% av bilens cirkapris. För aktuellt bilpris vänligen besök respektive märkes-hemsida (mazda.se, suzuki.se etc). Efter att du hämtat ut bilen och signerat leasingavtalet vid leveransen av bilen är det inte längre möjligt att ångra köpet.

 Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Mitt leasingavtal är avslutat. När tar ni bort leasingspärren i Vägtrafikregistret?+

Förutsatt att bilens restvärde är löst i kontraktet kan det ta ungefär en vecka innan det nya registreringsbeviset skickas till dig från Transportstyrelsen.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vad gör jag med leasingfordonet efter avtalstidens slut?+

Som leasetagare är företaget skyldigt att lösa restvärdet vid kontraktets slut. Om företaget säljer eller byter in bilen mot en ny bil löser normalt sett återförsäljaren det kalkylmässiga restvärdet på leasingavtalet och reglerar mellanskillnaden mot företaget. Eventuellt överskott tillfaller företaget.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag överlåta mitt leasingavtal?+

Överlåtelse kan ske mellan av leasegivaren (finansbolaget) kreditgodkända företag. Företaget kan ansöka om överlåtelse genom att kontakta leasegivaren. Kostnader för att lägga om ett leasingkontrakt kan tillkomma.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Bör jag anmäla om företaget byter adress?+

Ja, skicka nya adressuppgifter till info@leaseonline.se samt till Leasegivarens (Finansbolagets) kundservice som du finner adressen till i ditt leasingavtal.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vem äger bilen?+

Bilens ägare är Leasegivaren (finansbolaget) enligt ditt företagsleasingavtal. Ditt företag som kund är endast brukare av bilen.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Får jag köra med min företagsleasingbil utanför Sverige?+

Normalt sett ja,  men det kräver att Leasegivaren (Finansbolaget) ger sitt skriftliga medgivande.
För mer information kontakta Leasegivarens kundtjänst på adressen som står i ditt leasingkontrakt eller Leaseonlines kundtjänst.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag köpa loss bilen efter leasingperioden?+

Ja. Du löser bilen mot aktuellt restvärde hos Leasinggivaren.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag avbryta kontraktet i förtid?+

Ja. Ditt företag är dock skyldiga att lösa bilens restskuld till leasegivaren (finansbolaget) när kontraktet avslutas.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Vem får teckna ett privatleasingavtal?+

Vem får teckna ett privatleasingavtal? Du som leasingkund måste vara minst 18 år, ha ett svenskt personnummer samt en fast inkomst. För vissa bilmärken krävs att du som leasingtagare har körkort. Du som leasingkund får normalt inte ha några betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden. Notera att en kreditupplysning alltid görs i samband med beställning av bil.Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Kan jag ångra en beställning?+

Ångerrätt vid privatleasing?

Vid en beställning på leaseonline.se gäller distansköplagen. Som kund innebär det att du alltid har 14 dagars ångerrätt från det datum du genomfört beställningen på leaseonline.se.

 

Om du skulle ångra din beställning ber vi dig kontakta supporten på tel. 0200 / 210320, alternativt maila support@leaseonline.se. Du kan självklart använda vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med oss. Vänligen uppge namn, adress samt personnummer i mailet när du kontaktar supporten.

Avbokar du din beställning senare än 14 dagar efter beställningsdatum tas en avgift ut för administrativa kostnader och bilens iordningställande. Avgiften är 7% av bilens cirkapris. För aktuellt bilpris vänligen besök respektive märkes-hemsida (mazda.se, suzuki.se etc). Efter att du hämtat ut bilen och signerat leasingavtalet vid leveransen av bilen är det inte längre möjligt att ångra köpet.

 

 

 Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Allmänna villkor vid privatleasing genom Leaseonline+

Allmänna villkor vid privatleasing genom Leaseonline

Klicka på länken nedan för att ta del av våra allmänna villkor. Dokumentet finns dessutom länkat från steg 3 – Personuppgifter i beställningsflödet.

 

Se allmänna villkorHittar du inte det du söker? Kontakta vår support

Bilmärken på leaseonline.se

Varför hittar jag inte alla bilmärken på leaseonline.se?+

Vi jobbar för fullt med att fylla på med nya märken och leveransorter under kommande månader. Saknar du ett märke så kontakta oss gärna på support@leaseonline.se så försöker vi hitta en lösning åt dig! Är du bilåterförsäljare och är intresserad av en ny modern digital säljkanal? Skicka ett mail till sverker.andersson@leaseonline.se så kontaktar vi dig och berättar hur du kan ta del av de kunder som vill beställa sin bil på leaseonline.se!Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support
Varför hittar jag inte alla bilmärken på leaseonline.se?+

Leaseonline startade 2014 och är en onlinetjänst för den moderna bilköparen. Vi jobbar ständigt med att fylla på med nya märken och leveransorter. Saknar du ett märke så kontakta oss gärna på support@leaseonline.se så kan försöker vi hitta en lösning åt dig!

 

Är du bilåterförsäljare och är intresserad av en ny modern online säljkanal? Skicka ett mail till info@leaseonline.se så kontaktar vi dig och berättar hur du kan ta del av de kunder som vill beställa sin nya bil på leaseonline.se!Hittar du inte det du söker? Kontakta vår support

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta vår support